IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI
       (temeljem čl. 17a Zakona o reviziji)

1. Pravni ustroj i članska struktura

a) LIST d.o.o. je trgovačko društvo registrirano po propisima Republike Hrvatske. Društvo je utemeljeno 24. rujna 1993. godine. Registrirane djelatnosti društva su:
    (1) usluge revizije,
    (2) usluge s područja financija i računovodstva,
    (3) usluge financijskih analiza i kontrola,
    (4) usluge poreznoga i ostaloga poslovnog savjetovanja,
    (5) usluge procjenjivanja vrijednosti poduzeća, imovine i obveza,
    (6) usluge sudskog vještačenja,
    (7) usluge izrade i ekonomske ocjene investicijskih projekata.

b) Statističko razvrstanje djelatnosti: NKD 6920 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje.

c) OIB 01008232760.

d) Članska struktura društva: Društvo ima 20.000 poslovnih udjela koje drže članovi društva:
    (1) Josip Tomasović, ovlašteni revizor, 8.000
    (2) Jurica Ivanišević, ovlašteni revizor, 7.000
    (3) Ljiljana Bajurin, ovlašteni revizor, 5.000

2. Pripadnost mreži

LIST d.o.o. djeluje samostalno i ne pripada mreži.

3. Upravljačka struktura

Uprava društva sastoji se od tri člana:
-   Josip Tomasović,
-   Jurica Ivanišević i,
-   Ljiljana Bajurin.

4. Sustav kontrole kvalitete

a) Revizorska tvrtka LIST predana je cilju kvalitete kao temeljnom obilježju svoga rada čime se omogućava ispunjavanje ciljeva tvrtke i ukupne društvene odgovornosti za djelatnosti koje obavljamo.
b) Kontrola kvalitete provodi se radi održavanja visokih standarda kvalitete revizije i ostalih angažmana tako da se osigura:
    i.   da tvrtka i njeno osoblje postupaju u skladu s profesionalnim standardima te zakonskim i regulatornim zahtjevima,
    ii.   da su izvješća koja izdaje tvrtka primjerena u datim okolnostima.
c) Kontrola kvalitete obuhvaća sljedeće dijelove sustava:
  (1) odgovornost vodstva za kvalitetu unutar tvrtke
  (2) relevantne etičke zahtjeve
  (3) prihvaćanje klijenata i zadržavanje odnosa s klijentom
  (4) ljudske resurse
  (5) obavljanje angažmana
  (6) monitoring

  Ad1) Odgovornost vodstva za kvalitetu unutar tvrtke:
    i. Uprava tvrtke zastupa stav da je kvaliteta najvažnija komponenta svakog angažmana.
    ii. Uprava preuzima odgovornost za sustav kontrole kvalitete u cjelini i u njenim provedbenim dijelovima.
    iii. Za provedbu kontrole kvalitete, uključujući formiranje procedura i njihovo praćenje, uprava će angažirati svoje najbolje osoblje.
  Ad2) Relevantni etički zahtjevi. Temeljna načela profesionalne etike koju usvaja tvrtka i zaposleno osoblje tvrtke su:
    i. poštenje
    ii. objektivnost
    iii. profesionalna kompetentnost i dužna pažnja
    iv. povjerljivost
    v. profesionalno ponašanje
  Ad3) Prihvaćanje klijenata i zadržavanje odnosa s klijentom. U odlukama koje se odnose na prihvaćanje i zadržavanje klijenta politika tvrtke među ostalim je:
    i. prihvaćat će se samo oni angažmani za koje se mogu planirati ljudski i vremenski resursi za profesionalno izvršenje angažmana, uključivo i razmatranje specifičnosti djelatnosti i veličine angažmana te iskustva raspoloživog osoblja,
    ii. prihvaćat će se samo oni klijenti za koje nije osporena čestitost njihove uprave.
    iii. prihvaćat će se samo oni angažmani u kojima nije dovedena u sumnju neovisnost tvrtke ili angažiranoga partnera, te u kojima neće biti očekivanoga pritiska klijenta na oblikovanje izvještaja.
  Ad4) Ljudski resursi
    i. Stalna briga tvrtke je osigurati dovoljno osoblja s kompetencijama, sposobnostima i privrženošću etičkim načelima, što omogućava obavljanje ugovorenih angažmana po najvećim profesionalnim standardima.
    ii. Tvrtka će se brinuti da zaposleno osoblje profesionalno napreduje kroz obrazovanje, uvježbavanje i prenošenje iskustva.
    iii. Kod sastavljanja timova za pojedini angažman posvetit će se pažnja tehničkom i specijalističkom znanju kao i profesionalnom iskustvu članova tima koji se uključuje u vezi sa specifičnostima dotičnog angažmana.
  Ad5) Obavljanje angažmana. Kontrola kvalitete obavljanja angažmana provodi se kroz: konzultiranje, nadziranje i pregled kontrole kvalitete. Pregled kontrole kvalitete provodi se redovito za sljedeće tipove revizija:
    i. revizije financijskih izvještaja kotirajućih društava (uključivo i povezana društva)
    ii. revizije visokog rizika
    iii. revizije s vanjskim rizicima
Pregled kontrole kvalitete provodi se po godišnjem planu. Pregled kontrole kvalitete za pojedini angažman na koncu rezultira:
    i. popunjenom Check-listom te
    ii. agregiranom ocjenom pregleda kontrole kvalitete koju na temelju činjenica iz pregleda formulira pregledavatelj.
U kontroli kvalitete izlistanih subjekata i zaključcima o provedenoj kontroli kvalitete temeljene na radnoj dokumentaciji i raspravi s angažiranim partnerom, pregledavatelj kontrole kvalitete izrazit će i sljedeće zaključke: (1) da li je postignuta neovisnost tvrtke u dotičnom angažmanu, (2) jesu li provedene odgovarajuće konzultacije sa zaključcima o različitim mišljenjima u složenim i sumnjivim pitanjima, (3) odražava li radna dokumentacija podloge za suštinu zaključaka predmetnog angažmana.
Pregled kvalitete s ocjenom pregleda treba biti dovršen prije izdavanja izvještaja o angažmanu. Izvještaj se ne može izdati ni datirati prije nego se postigne prihvatljiva razina kvalitete.
Uprava vjeruje da je kontrola kvalitete djelotvorna u ostvarivanju temeljnih ciljeva kvalitete revizijskih polova i izvršavanja svih prihvaćenih ugovora.

5. Provjera kvalitete rada (čl. 43. Zakona)

Tijekom 2012. godine proveden je izravni redovni nadzor Komore o provjeri kvalitete rada u društvu LIST d.o.o.

6. Društva od javnog interesa kod kojih su obavljene revizije

Tijekom 2014. godine obavili smo revizije kod sljedećih društava od javnog interesa:

    a) Atlantska plovidba d.d. Dubrovnik
    b) Chromos agro d.d. Zagreb
    c) Tankerkomerc d.d. Zadar

7. Izjava o neovisnosti

Obavljen je pregled poštivanja zahtjeva neovisnosti te nisu utvrđeni propusti u pogledu neovisnosti.

8. Politika stalnog usavršavanja ovlaštenih revizora

Ovlašteni revizori zaposleni u društvu LIST d.o.o. imaju pravo i obvezu stalnog stručnog usavršavanja radi održavanja stručnosti i kompetencija za obavljanje usluga revizije. Usavršavanje se odnosi na:
    a) stalno praćenje najširega kruga stručne literature,
    b) redovito sudjelovanje na stručnim simpozijima i seminarima s tematikom koja je povezana s revizijom i revizijskim uslugama.

9. Financijske informacije o poslovanju

Ukupan prihod društva LIST d.o.o. za 2014. godinu iznosi 3,2 milijuna kuna, od čega prihod od usluga zakonom propisanih revizija godišnjih i konsolidiranih izvještaja iznosi 1,9 milijuna kuna, usluge revizije prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnih nagodbi 0,1 milijun kuna, te revizije prema Zakonu o trgovačkim društvima 0,2 milijuna kuna. Naknadno naplaćeni prihodi u 2014. godini iznose 1 milijun kuna.

10. Primanja ovlaštenih revizora

Primanja ovlaštenog revizora koji potpisuje revizorska izvješća o obavljenim revizijama društva od javnog interesa sastoje se od:
    a) godišnje bruto plaće u svoti od 140 tisuća kuna,
    b) sudjelovanja u dobiti društva, sukladno članskoj strukturi iz točke 1a ovoga izvješća.


Split, 24.03.2015.
Član uprave:
Josip Tomasović