IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI
       (temeljem čl. 17a Zakona o reviziji)

1. Pravni ustroj i članska struktura

a) LIST d.o.o. je trgovačko društvo registrirano po propisima Republike Hrvatske. Društvo je utemeljeno 24. rujna 1993. godine. Registrirane djelatnosti društva su:
    (1) usluge revizije,
    (2) usluge s područja financija i računovodstva,
    (3) usluge financijskih analiza i kontrola,
    (4) usluge poreznoga i ostaloga poslovnog savjetovanja,
    (5) usluge procjenjivanja vrijednosti poduzeća, imovine i obveza,
    (6) usluge sudskog vještačenja,
    (7) usluge izrade i ekonomske ocjene investicijskih projekata.

b) Statističko razvrstanje djelatnosti: NKD 6920 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje.

c) OIB 01008232760.

d) Članska struktura društva: Društvo ima 20.000 poslovnih udjela koje drže članovi društva:
    (1) Josip Tomasović, ovlašteni revizor, 8.000
    (2) Jurica Ivanišević, ovlašteni revizor, 7.000
    (3) Ljiljana Bajurin, ovlašteni revizor, 5.000

2. Pripadnost mreži

LIST d.o.o. djeluje samostalno i ne pripada mreži.

3. Upravljačka struktura

Uprava društva sastoji se od tri člana:
-   Josip Tomasović,
-   Jurica Ivanišević i,
-   Ljiljana Bajurin.

4. Sustav kontrole kvalitete

a) Revizorska tvrtka LIST predana je cilju kvalitete kao temeljnom obilježju svoga rada čime se omogućava ispunjavanje ciljeva tvrtke i ukupne društvene odgovornosti za djelatnosti koje obavljamo.
b) Kontrola kvalitete provodi se radi održavanja visokih standarda kvalitete revizije i ostalih angažmana tako da se osigura:
    i.   da tvrtka i njeno osoblje postupaju u skladu s profesionalnim standardima te zakonskim i regulatornim zahtjevima,
    ii.   da su izvješća koja izdaje tvrtka primjerena u datim okolnostima.
c) Kontrola kvalitete obuhvaća sljedeće dijelove sustava:
  (1) odgovornost vodstva za kvalitetu unutar tvrtke
  (2) relevantne etičke zahtjeve
  (3) prihvaćanje klijenata i zadržavanje odnosa s klijentom
  (4) ljudske resurse
  (5) obavljanje angažmana
  (6) monitoring

  Ad1) Odgovornost vodstva za kvalitetu unutar tvrtke:
    i. Uprava tvrtke zastupa stav da je kvaliteta najvažnija komponenta svakog angažmana.
    ii. Uprava preuzima odgovornost za sustav kontrole kvalitete u cjelini i u njenim provedbenim dijelovima.
    iii. Za provedbu kontrole kvalitete, uključujući formiranje procedura i njihovo praćenje, uprava će angažirati svoje najbolje osoblje.
  Ad2) Relevantni etički zahtjevi. Temeljna načela profesionalne etike koju usvaja tvrtka i zaposleno osoblje tvrtke su:
    i. poštenje
    ii. objektivnost
    iii. profesionalna kompetentnost i dužna pažnja
    iv. povjerljivost
    v. profesionalno ponašanje
  Ad3) Prihvaćanje klijenata i zadržavanje odnosa s klijentom. U odlukama koje se odnose na prihvaćanje i zadržavanje klijenta politika tvrtke među ostalim je:
    i. prihvaćat će se samo oni angažmani za koje se mogu planirati ljudski i vremenski resursi za profesionalno izvršenje angažmana, uključivo i razmatranje specifičnosti djelatnosti i veličine angažmana te iskustva raspoloživog osoblja,
    ii. prihvaćat će se samo oni klijenti za koje nije osporena čestitost njihove uprave.
    iii. prihvaćat će se samo oni angažmani u kojima nije dovedena u sumnju neovisnost tvrtke ili angažiranoga partnera, te u kojima neće biti očekivanoga pritiska klijenta na oblikovanje izvještaja.
  Ad4) Ljudski resursi
    i. Stalna briga tvrtke je osigurati dovoljno osoblja s kompetencijama, sposobnostima i privrženošću etičkim načelima, što omogućava obavljanje ugovorenih angažmana po najvećim profesionalnim standardima.
    ii. Tvrtka će se brinuti da zaposleno osoblje profesionalno napreduje kroz obrazovanje, uvježbavanje i prenošenje iskustva.
    iii. Kod sastavljanja timova za pojedini angažman posvetit će se pažnja tehničkom i specijalističkom znanju kao i profesionalnom iskustvu članova tima koji se uključuje u vezi sa specifičnostima dotičnog angažmana.
  Ad5) Obavljanje angažmana. Kontrola kvalitete obavljanja angažmana provodi se kroz: konzultiranje, nadziranje i pregled kontrole kvalitete. Pregled kontrole kvalitete provodi se redovito za sljedeće tipove revizija:
    i. revizije financijskih izvještaja kotirajućih društava (uključivo i povezana društva)
    ii. revizije visokog rizika
    iii. revizije s vanjskim rizicima
Pregled kontrole kvalitete provodi se po godišnjem planu. Pregled kontrole kvalitete za pojedini angažman na koncu rezultira:
    i. popunjenom Check-listom te
    ii. agregiranom ocjenom pregleda kontrole kvalitete koju na temelju činjenica iz pregleda formulira pregledavatelj.
U kontroli kvalitete izlistanih subjekata i zaključcima o provedenoj kontroli kvalitete temeljene na radnoj dokumentaciji i raspravi s angažiranim partnerom, pregledavatelj kontrole kvalitete izrazit će i sljedeće zaključke: (1) da li je postignuta neovisnost tvrtke u dotičnom angažmanu, (2) jesu li provedene odgovarajuće konzultacije sa zaključcima o različitim mišljenjima u složenim i sumnjivim pitanjima, (3) odražava li radna dokumentacija podloge za suštinu zaključaka predmetnog angažmana.
Pregled kvalitete s ocjenom pregleda treba biti dovršen prije izdavanja izvještaja o angažmanu. Izvještaj se ne može izdati ni datirati prije nego se postigne prihvatljiva razina kvalitete.
  Ad6) Monitoring.
    i. Monitoring obuhvaća procedure kojima partneri svake godine testiraju kompletan proces jednoga angažmana, što uključuje rekonstrukciju dokumentacije i zaključaka angažmana, neovisno o zaključcima koje je izvorno izveo partner koji je vodio dotični angažman. Proces monitoringa provodi neovisni partner, tj, onaj koji nije vodio angažman koji je predmet testiranja i nije proveo kontrolu kvalitete dotičnog angažmana. O nađenim rezultatima testiranja sastavlja se pisani izvještaj.
    ii. Na temelju nalaza provedenoga monitoringa uprava tvrtke saopćava partneru nađene slabosti u provedbi angažmana radi rasprave o izvorima tih slabosti i načina njihova otklanjanja. U slučaju ponavljajućih grešaka na angažmanu, ključni angažmani koje je kontrolirao dotični partner prenijet će se na druge partnere što praktično rezultira negativnim financijskim učincima za ocijenjenog partnera
    iii. Uprava tvrtke obratit će pozornost u slučajevima bilo kakvih internih ili eksternih pritužbi ili osporavanja postupaka u vezi s nepoštivanjem profesionalnim standardima ili regulatornih zahtjeva
Uprava vjeruje da je postavljen sustav kontrole kvalitete djelotvoran u ostvarivanju temeljnih ciljeva kvalitete revizijskih poslova i izvršavanja svih prihvaćenih ugovora.

5. Provjera kvalitete rada (čl. 43. Zakona)

Tijekom 2016. godine nije bilo izravnog nadzora Komore o provjeri kvalitete rada u društvu LIST d.o.o.

6. Društva od javnog interesa kod kojih su obavljene revizije

Tijekom 2016. godine obavili smo revizije kod sljedećih društava od javnog interesa:

    a) Atlantska plovidba d.d. Dubrovnik
    b) Chromos agro d.d. Zagreb
    c) Tankerkomerc d.d. Zadar
    d) Hoteli Baška voda d.d.
    e) Dubrovačko primorje d.d. Dubrovnik

7. Izjava o neovisnosti

Obavljen je pregled poštivanja zahtjeva neovisnosti te nisu utvrđeni propusti u pogledu neovisnosti.

8. Politika stalnog usavršavanja ovlaštenih revizora

Ovlašteni revizori zaposleni u društvu LIST d.o.o. imaju pravo i obvezu stalnog stručnog usavršavanja radi održavanja stručnosti i kompetencija za obavljanje usluga revizije. Usavršavanje se odnosi na:
    a) stalno praćenje najširega kruga stručne literature,
    b) redovito sudjelovanje na stručnim simpozijima i seminarima s tematikom koja je povezana s revizijom i revizijskim uslugama.

9. Financijske informacije o poslovanju

Ukupan prihod društva LIST d.o.o. za 2016. godinu iznosi 2,4 milijuna kuna, od čega prihod od usluga zakonom propisanih revizija godišnjih i konsolidiranih izvještaja iznosi 1,9 milijuna kuna. Naknadno naplaćeni prihodi, ispravci vrijednosnih usklađenja i ostali nespomenuti prihodi u 2016. godini iznose 0,5 milijuna kuna.

10. Primanja ovlaštenih revizora

Primanja ovlaštenog revizora koji potpisuje revizorska izvješća o obavljenim revizijama društva od javnog interesa sastoje se od:
    a) godišnje plaće u svoti od 140 tisuća kuna,
    b) sudjelovanja u dobiti društva, sukladno članskoj strukturi iz točke 1a ovoga izvješća.


Split, 28.03.2017.
Član uprave:
Josip Tomasović