IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI
       (temeljem čl. 59 Zakona o reviziji, NN 127/17)

1. Pravni ustroj i članska struktura

a) LIST d.o.o. je trgovačko društvo registrirano po propisima Republike Hrvatske. Društvo je utemeljeno 24. rujna 1993. godine. Registrirane djelatnosti društva su:
    (1) usluge revizije,
    (2) usluge s područja financija i računovodstva,
    (3) usluge financijskih analiza i kontrola,
    (4) usluge poreznoga i ostaloga poslovnog savjetovanja,
    (5) usluge procjenjivanja vrijednosti poduzeća, imovine i obveza,
    (6) usluge sudskog vještačenja,
    (7) usluge izrade i ekonomske ocjene investicijskih projekata.

b) Statističko razvrstanje djelatnosti: NKD 6920 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje.

c) OIB 01008232760.

d) Članska struktura društva: Društvo ima 20.000 poslovnih udjela koje drže članovi društva:
    (1) Josip Tomasović, ovlašteni revizor, 8.000
    (2) Jurica Ivanišević, ovlašteni revizor, 7.000
    (3) Ljiljana Bajurin, ovlašteni revizor, 5.000

2. Pripadnost mreži

LIST d.o.o. djeluje samostalno i ne pripada mreži.

3. Upravljačka struktura

Uprava društva sastoji se od tri člana:
-   Josip Tomasović,
-   Jurica Ivanišević i,
-   Ljiljana Bajurin.

4. Sustav kontrole kvalitete

a) Revizorska tvrtka LIST predana je cilju kvalitete kao temeljnom obilježju svoga rada čime se omogućava ispunjavanje ciljeva tvrtke i ukupne društvene odgovornosti za djelatnosti koje obavljamo.
b) Kontrola kvalitete provodi se radi održavanja visokih standarda kvalitete revizije i ostalih angažmana tako da se osigura:
    i.   da tvrtka i njeno osoblje postupaju u skladu s profesionalnim standardima te zakonskim i regulatornim zahtjevima,
    ii.   da su izvješća koja izdaje tvrtka primjerena u datim okolnostima.
c) Kontrola kvalitete obuhvaća sljedeće dijelove sustava:
  (1) odgovornost vodstva za kvalitetu unutar tvrtke
  (2) relevantne etičke zahtjeve
  (3) prihvaćanje klijenata i zadržavanje odnosa s klijentom
  (4) ljudske resurse
  (5) obavljanje angažmana
  (6) monitoring

  Ad1) Odgovornost vodstva za kvalitetu unutar tvrtke:
    i. Uprava tvrtke zastupa stav da je kvaliteta najvažnija komponenta svakog angažmana.
    ii. Uprava preuzima odgovornost za sustav kontrole kvalitete u cjelini i u njenim provedbenim dijelovima.
    iii. Za provedbu kontrole kvalitete, uključujući formiranje procedura i njihovo praćenje, uprava će angažirati svoje najbolje osoblje.
    iv. Uprava tvrtke bez odlaganja će povući iz angažmana svaku osobu koja dođe u sukob neovisnosti, prijetnju neovisnosti ili koja grubo krši odredbe o kontroli kvalitete.
  Ad2) Relevantni etički zahtjevi. Temeljna načela profesionalne etike koju usvaja tvrtka i zaposleno osoblje tvrtke su:
    i. poštenje
    ii. objektivnost
    iii. profesionalna kompetentnost i dužna pažnja
    iv. povjerljivost
    v. profesionalno ponašanje
  Ad3) Prihvaćanje klijenata i zadržavanje odnosa s klijentom. U odlukama koje se odnose na prihvaćanje i zadržavanje klijenta politika tvrtke među ostalim je:
    i. prihvaćat će se samo oni angažmani za koje se mogu planirati ljudski i vremenski resursi za profesionalno izvršenje angažmana, uključivo i razmatranje specifičnosti djelatnosti i veličine angažmana te iskustva raspoloživog osoblja,
    ii. prihvaćat će se samo oni klijenti za koje nije osporena čestitost njihove uprave.
    iii. prihvaćat će se samo oni angažmani u kojima nije dovedena u sumnju neovisnost tvrtke ili angažiranoga partnera, te u kojima neće biti očekivanoga pritiska klijenta na oblikovanje izvještaja.
  Ad4) Ljudski resursi
    i. Stalna briga tvrtke je osigurati dovoljno osoblja s kompetencijama, sposobnostima i privrženošću etičkim načelima, što omogućava obavljanje ugovorenih angažmana po najvećim profesionalnim standardima.
    ii. Tvrtka će se brinuti da zaposleno osoblje profesionalno napreduje kroz obrazovanje, uvježbavanje i prenošenje iskustva.
    iii. Kod sastavljanja timova za pojedini angažman posvetit će se pažnja tehničkom i specijalističkom znanju kao i profesionalnom iskustvu članova tima koji se uključuje u vezi sa specifičnostima dotičnog angažmana.
  Ad5) Obavljanje angažmana. Tvrtka LIST usvojila je metodološki okvir Tickmark Audit Software kao svoj glavni metodološki okvir za provedbu revizijskih angažmana za angažmane koji započinju 2018. godine. Ugovorom s pružateljem usluga softvera definirane su odgovornosti pružatelja i korisnika usluga za procese, sadržaj usluge, profesionalne okvire i postupanje s dokumentacijom angažmana obuhvaćenom softverskim rješenjima.Partner zadužen za pojedini revizijski angažman, kada zaključi da bi to bilo svrsishodno za proces i kvalitetu revizije, može u provedbi pojedinog angažmana odabrati za provedbu procedure predviđene Metodologijom revizije koju interno razvija tvrtka LIST, i to kao dopunu rješenja softvera Tickmark, ili kao cjeloviti metodološki proces toga angažmana.Uprava tvrtke LIST osigurat će u procesu javnog nadzora kontrole kvalitete revizije ovlaštenim osobama javnog nadzora pristup svim relevantnim uputama, procedurama i dokumentaciji procesa revizije u odgovarajućim formatima za svaki provedeni angažman koji je predmet nadzora.Kontrola kvalitete obavljanja angažmana provodi se kroz: konzultiranje, nadziranje i pregled kontrole kvalitete.
Pregled kontrole kvalitete provodi se radi utvrđivanj:
    i. je li je posao obavljen u skladu s profesionalnim standardima i primjenjivim zakonskim i regulatornim zahtjevima,
    ii. jesu li se pojavila značajna pitanja i jesu li o njima provedena konzultiranja,
    iii. jesu li primijenjene metode i postupci odgovarajući prema složenosti i specifičnosti angažmana,
    iv. potkrepljuju li prikupljeni dokazi donesene zaključke,
    v. jesu li u cjelini postignuti ciljevi angažmana.
Pregled kontrole kvalitete provodi se redovito za revizije financijskih izvještaja subjekata od javnog interesa.Pregled kvalitete s ocjenom pregleda treba biti dovršen prije izdavanja izvještaja o angažmanu. Izvještaj se ne može izdati ni datirati prije nego se postigne prihvatljiva razina kvalitete.
  Ad6) Monitoring.
    i. Monitoring obuhvaća da će partneri jednom godišnje razmatrati učinkovitost sustava kvalitete te dati prijedloge za njegova unapređenja, uključivo i usklađivanje s novim dostignućima u profesionalnim standardima. O zaključcima ovoga razmatranja sastavit će se pisana bilješka.
    ii. Monitoring također obuhvaća procedure kojima partneri svake godine testiraju kompletan proces jednoga angažmana, što uključuje rekonstrukciju dokumentacije i zaključaka angažmana, neovisno o zaključcima koje je izvorno izveo partner koji je vodio dotični angažman. Proces monitoringa provodi neovisni partner, tj, onaj koji nije vodio angažman koji je predmet testiranja i nije proveo kontrolu kvalitete dotičnog angažmana. O nađenim rezultatima testiranja sastavlja se pisani izvještaj.
    iii. Na temelju nalaza provedenoga monitoringa uprava tvrtke saopćava partneru nađene slabosti u provedbi angažmana radi rasprave o izvorima tih slabosti i načina njihova otklanjanja. U slučaju ponavljajućih grešaka na angažmanu, ključni angažmani koje je kontrolirao dotični partner prenijet će se na druge partnere što praktično rezultira negativnim financijskim učincima za ocijenjenog partnera
    iv. Uprava tvrtke obratit će pozornost u slučajevima bilo kakvih internih ili eksternih pritužbi ili osporavanja postupaka u vezi s nepoštivanjem profesionalnih standarda ili regulatornih zahtjeva.
Uprava vjeruje da je postavljen sustav kontrole kvalitete djelotvoran u ostvarivanju temeljnih ciljeva kvalitete revizijskih poslova i izvršavanja svih prihvaćenih ugovora.

5. Provjera kvalitete rada (čl. 43. Zakona)

Tijekom 2018. godine nije bilo izravnog nadzora Komore o provjeri kvalitete rada u društvu LIST d.o.o.

6. Društva od javnog interesa kod kojih su obavljene revizije

Tijekom 2018. godine obavili smo revizije kod sljedećih društava od javnog interesa:

    a) Atlantska plovidba d.d. Dubrovnik
    b) Tankerkomerc d.d. Zadar
    c) Dubrovačko primorje d.d. Dubrovnik
    d) Hoteli Baška Voda d.d. Baška Voda

7. Izjava o neovisnosti

Obavljen je pregled poštivanja zahtjeva neovisnosti te nisu utvrđeni propusti u pogledu neovisnosti.

8. Politika stalnog usavršavanja ovlaštenih revizora

Ovlašteni revizori zaposleni u društvu LIST d.o.o. imaju pravo i obvezu stalnog stručnog usavršavanja radi održavanja stručnosti i kompetencija za obavljanje usluga revizije. Usavršavanje se odnosi na:
    a) stalno praćenje najširega kruga stručne literature,
    b) redovito sudjelovanje na stručnim simpozijima i seminarima s tematikom koja je povezana s revizijom i revizijskim uslugama.
Podaci o provedenom stručnom usavršavanju svih ovlaštenih revizora dostupni su u evidencijama društva LIST.

9. Opis politike ovlaštenog revizora ili revizorskog društva u vezi s rotiranjem glavnih partnera za reviziju i zaposlenika u skladu s člankom 17. stavkom 7. Uredbe

Glavni partneri za reviziju nadležni za obavljanje zakonske revizije društava od javnog interesa prekidaju svoje sudjelovanje u zakonskoj reviziji subjekta koji je predmet revizije najkasnije sedam godina od dana svog imenovanja. Oni ne mogu ponovno sudjelovati u zakonskoj reviziji revidiranog subjekta prije isteka tri godine nakon tog prekida.
Društvo LIST uspostavlja mehanizam postupne rotacije ostalih ovlaštenih revizora koje sudjeluje u zakonskoj reviziji subjekata od javnog interesa. Mehanizam postupne rotacije ovlaštenih revizora primjenjuje se razmjerno opsegu i složenosti rada ovlaštenog revizora.

10. Financijske informacije o poslovanju

Ukupan prihod društva LIST d.o.o. za 2018. godinu iznosi 2,2 milijuna kuna, od čega:
    a) prihodi od zakonske revizije godišnjih i konsolidiranih financijskih izvještaja subjekata od javnog interesa i subjekata koji pripadaju skupini poduzetnika čije je matično društvo subjekt od javnog interesa 0,3 milijuna kuna,
    b) prihodi od zakonske revizije godišnjih i konsolidiranih financijskih izvještaja drugih subjekata 1,4 milijuna kuna,
    c) prihodi od dozvoljenih nerevizorskih usluga subjektima koji su predmet revizije koju obavlja ovlašteni revizor ili revizorsko društvo te prihodi od pružanja nerevizorskih usluga drugim subjektima, ispod 0,1 milijuna kuna.
    d) naknadno naplaćeni prihodi, ukidanje vrijednosnih usklađenja i ostali nespomenuti prihodi u 2018. godini 0,4 milijuna kuna.

11. Primanja ovlaštenih revizora

Primanja ovlaštenog revizora koji potpisuje revizorska izvješća o obavljenim revizijama društva od javnog interesa sastoje se od:
    a) godišnje plaće u svoti od 120 do 140 tisuća kuna,
    b) sudjelovanja u dobiti društva, sukladno članskoj strukturi iz točke 1a ovoga izvješća.


Split, 22.04.2019.
Član uprave:
Josip Tomasović